hjir komt it / hier komt het

PoëzijLab

It PoëzijLab is in folslein twatalige webtapassing Fryske poëzy, foar it fuortset ûnderwiis en it algemiene publyk yn Nederlân, ûntwikkele mei stipe fan Provinsje Fryslân. Ferlet fan mear ynfo? Jo fine fanalles oer it projekt by de Stifting PoëzijLab. Of mail ús.

Het PoëzijLab is een volledig tweetalige webtoepassing Friese poëzie, voor het voortgezet onderwijs en het algemene publiek in Nederland, ontwikkeld met subsidie van Provincie Fryslân. Graag meer info? Je vindt van alles over het project bij de Stifting PoëzijLab. Of mail ons.